เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม

           “สภา”                         หมายถึง                        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

         “คณะกรรมการสภา”           หมายถึง            คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

“กลุ่ม”                         หมายถึง            สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

 (The Federation of Thai Industries, Phitsanulok and Nearby Chapter) 

“คณะกรรมการกลุ่ม”     หมายถึง            คณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

“สมาชิกกลุ่ม”                หมายถึง           สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

“ประธานกลุ่ม”             หมายถึง            ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

(Chairman of Phitsanulok  and Nearby Chapter,  The Federation of Thai Industries)


              สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พิษณุโลก มีสถานที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ (055)216966 หมายเลขโทรสาร (055)216966

       สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1)    เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาตามกลุ่มที่สภากำหนด

(2)    เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ

(3)    เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

(4)    เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

(5)    เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้

 (6)    เพื่อกระทำการใด ๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค

(7)    เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผล ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

(8)    เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้

(9)    เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมากขึ้น  และมีสมรรถภาพสูงขึ้น

(10)   ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา

(11)   เพื่อส่งเสริม และหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศได้   ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(12)   อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภากำหนด

 

ประวัติสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 เป็นลำดับที่ 54 ของประเทศ ตามกรอบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรองรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหรรมและดำเนินการตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงาน ของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) และ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน

จากแผนยุทธศาสตร์นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีการระดมความคิดอย่างกว้างขวาง ระหว่างผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภายในสภาอุตสาหกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกอันได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์การภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิชาการอิสระส่งผลให้มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีแนวทางบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับหน่วงงานพันธมิตรของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในอันที่จะร่วมกันผลักดันการพัฒนาการอุตสาหกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในอันที่จะร่วมกันผลักดันการพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศสืบต่อไป